امیرعلی گلم

سفر به ساحل طلایی ایران

چند روز تعطیلات عید فطر به یاد سه سال پیش همین موقع که امیرعلی 5 ماهه بود هوس رفتن قشم  به سرمون زد شب عید بندر بودیم هوا گرم و مرطوب بود حتی واسه ما که به هوای گرم عادت داریم هم سخت بود صبح فردا راه افتادیم سمت قشم، خداروشکر هواش بهتر بود و رفته رفته خوب شد... برعکس تصورمون مسافر زیاد اوومده بودن مخصوصآ درگهان محل اقامتمون قشم بود و در کل این چند روز راحت بودیم و خوش گذشت... روزا درگهان و شبا قشم رو حسابی در نوردیدیم و در نهایت خسته و پادرد برمیگشتیم... یه روز هم حسابی سواحل و جاهای تفریحیه جزیره رو اکتشاف کردیم ولی چون هوا گرم بود زیاد جای مانور نداشتیم  اما بگم از پسرک شیطونم.... تو این چ...
12 مرداد 1393
1