امیرعلی گلم

ماجراهای امیرعلی

همکار مامان توو ماشین کنار پسری نشسته و با هم حرف میزنن خانم از امیرعلی میپرسه میای خونه ما با دخترام بازی کنی؟!! امیرعلی در حال تفکر: دخترات چه شکلی اند؟ امیرعلی همکارم بابا من   ...
9 اسفند 1393
1