امیرعلی گلم

حمایت پسر از مادر

پسرک م این روزا مامان یه جوریه، حالو هوایه جالبی نیست... قربون تو گل پسرم که مامان با دیدنه شیرین کاریات حالو هواش عوض میشه ...چند شب پیش توو منطقه، بعد از یه خرید اساسی کاری پیش اوومدو یه دیقه من وسایلو از دست بابا گرفتم سریع اوومدی از دستم گرفتی دادی به بابا نمیدونم واقعآ اوون لحظه چرا این کارو کردی ولی برداشت منو بابا این بود که دوست نداشتی وسایل دست من باشه و خسته شم... نمیدونی چه حس خوبی اوون لحظه بهم دست داد عزیزکم برای اولین بار به صورت محسوس حمایتتو احساس کردم ... حمایت یک پسر از مادر چی میتونه بهتر از این باشه؟ خیلی حس خوبی بود گلکم دوستت دارم   یه روز جمعه که بابا رفته بود کلی میوه خریده بود اومدی یکی یکی میو...
10 بهمن 1393
1